Какво представлява De Broglie дължината на вълната на електрона и неговото извличане

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Дължината на вълната във физиката може да се определи като се нарича разстоянието от един гребен до друг гребен дължина на вълната , и се обозначава с λ. Според дефиницията си вълната повтаря своите характеристики след определен период от време. Преди да обсъдим тази концепция, трябва да знаем основите на електрона и какво всъщност е той? Електронът е субчастица в атома, обозначена с „e-“. Този електрон има отрицателен електрически заряд. Тези електрони играят важна роля при пренасянето електричество в твърди материали. Според френския учен Луи дьо Брой, дори електроните също притежават вълновите свойства. В дипломната си работа той доказа, че всички вещества / частици имат вълнови свойства, дори и електрон. De Broglie предложи уравнение, за да опише свойствата на всяка материя / частица. В тази статия ще се знае дължината на вълната на де Бройл на електрона, неговото уравнение, извеждане и на Дължина на вълната на Бройл на електрон при 100 EV .

Какво представлява De Broglie дължината на вълната на електрона?

Според Луи дьо Брой, всички частици притежават свойствата на вълна. Те могат да показват някои свойства от вълнов тип. Същата теория се отнася и за електрона, както и според неговото твърдение.
де-broglie-дължина на вълната на електрона

де-Broglie-дължина на вълната на електрона

Електронната вълна има дължина на вълната λ и тази дължина на вълната зависи от импулса на електрона. Импулсът (p) на електрона се изразява чрез масата на електрона (m) и скоростта на електрона (v).∴Момент на електрона (p) = m * v

Тогава дължината на вълната λ е

Ngth Дължина на вълната λ = h / p


Тук h е константата на Планк и нейната стойност е 6.62607015 × 10-34 J.S

Формулата за λ е известна като дължината на вълната на де Бройл на електрона. Анализирайки това, можем да кажем, че бавно движещите се електрони имат голяма дължина на вълната, а бързо движещите се електрони имат къса или минимална дължина на вълната.

дe Дължина на вълната на Broglie за получаване на електрони

Деривацията на De Broglie дължината на вълната на един електрон заявява връзката между материята и енергията. За да се изведе дължина на вълната на де Бройл на електронно уравнение , нека вземем енергийното уравнение, което е

E = m.cдве

Тук m = маса

E = енергия

C = скорост на светлината

И теорията на Планк също твърди, че енергията на кванта е свързано с неговата честота заедно с константата на дъската.

E = h.v

Приравняване на двете енергийни уравнения, за да се получи уравнението за дължината на вълната на де Бройл.

m.cдве= h.v

Всички истински частици не могат да пътуват със скоростта на светлината. И така, заменете скоростта (v) със скоростта на светлината (c).

m.vдве= h.v

Заместете ‘v’ с v / λ, след което m.v2 = h.v / λ

∴ λ = h.v / m.v

Горното уравнение показва дължината на вълната на де Бройл на електрон.

Например можем да намерим дължина на вълната на де Бройл на електрон при 100 EV е чрез заместване на стойността на Планк (h), масата на електрона (m) и скоростта на електрона (v) в горното уравнение. Тогава стойността на дължината на вълната на de Broglie е 1.227 × 10-10m.

Всяка частица или материя има свойства на вълновия тип в тази вселена според де Бройл. И те могат да имат дължината на вълната. Тези стойности могат да бъдат познати от уравнение за дължина на вълната на де Бройл . Чрез разглеждане на скоростта и масата на частиците заедно с константата на Планк можем да открием дължината на вълната. Частиците, които имат по-голяма стойност на масата от по-малкото частици, имат най-малка дължина на вълната.